Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 9.10.2019 r.

Posiedzenie rozpoczął prezes przywitaniem zgromadzonych i przeprowadzeniem pozostałych formalnych czynności.

Po przedstawieniu opracowanego przez p. Wiktora Kobę znaku graficznego, został on jednogłośnie przyjęty jako logo Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II.

Ustalono również treść zaproszenia i pisma z prośbą o wsparcie materialne, finansowe działalności SPON dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Dziekanów, członków Zarządu Powiatu Przeworskiego. Wyznaczono także listę  zaproszonych gości na spotkanie 17 X 2019r. w Starostwie  Powiatowym w Przeworsku.

Poinformowano, że został założony rachunek bankowy SPON w Pariba Bank w Przeworsku i złożony PIT 7 do Urzędu Skarbowego.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 17.10.2019r.

Dnia 17 października 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się spotkanie Zarządu SPON w Przeworsku. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie miast i gmin z powiatu przeworskiego, kierownicy GOPS- ów, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu przeworskiego,  rodzice osób niepełnosprawnych oraz dziennikarze Twojej TV internetowej.

Rozpoczął go przewodniczący zarządu SPON powitaniem zgromadzonych i prezentacją władz stowarzyszenia i jego członków. Kolejno głos zabrał przew. Rady Fundacji Wzrastanie   ks. Profesor Franciszek Rząsa. Przedstawił on  krótko historię powstania fundacji i działalność poszczególnych placówek.

Po raz kolejny głos zabrał prezes Stanisław Wielgos, aby omówić sytuację osób niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim, cele i zadania SPON- u. W swoim wystąpieniu zaapelował, aby zamiast pomnika  na 100- lecie urodzin Jana Pawła II, wybudować Mu żywy pomnik, jakim będzie wyświadczone dobro na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sekretarz Stowarzyszenia i dyr. WTZ w Przeworsku p. Emilia Pelc przedstawiła formy  i metody  wsparcia jakie otrzymują niepełnosprawni w tej placówce. Zaznaczyła, iż obecnie terapii i rehabilitacji podlega 50 uczestników w 10 pracowniach.

W dyskusji głos zabrali: p. Anna Krzeszowska- Gwóźdź- pracownik GOPS-u , przewodnicząca Rady Rodziców przy WTZ oraz  wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia.

Podsumowując dyskusję  prezes S. Wielgos podziękował przybyłym gościom i zaprosił wszystkich do działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 23.10.2019r.

Po dokonaniu wstępnych formalności  prezes  SPON-u zaprosił  zebranych  do  podsumowania i oceny  spotkania z  jednostkami samorządów terytorialnych, które odbyło się  17 października 2019r. Wszyscy uznali, że osiągnęło ono  zamierzony skutek -wspólnie będziemy pomagać niepełnosprawnym z naszego powiatu, a przy tym uratujemy  zabytkowy budynek.

Ustalono odpowiedzialnych za  opracowanie wykazów  przedsiębiorców i dostarczenie do nich próśb o wsparcie finansowe.

Prezes zarządu p. S. Wielgos poinformował  o prawnych możliwościach  organizacji dużej zbiórki publicznej.

Na dzień  17.11.2019 r. została wyznaczona zbiórka  do puszek przy kościołach i ustalono odpowiedzialnych za poszczególne czynności związane z powyższą akcją (wzory pism do proboszczów, dostarczenie do kapłanów).

Ponadto ustalono, że zostanie opracowana grafika puszek na kwestę, folder informacyjny dla przedsiębiorstw oraz wizytówka dla wszystkich darczyńców.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 6.11.2019r.

Na posiedzeniu ustalono zasady przeprowadzenie kwesty przy kościołach i  wyznaczono odpowiedzialnych ,  za osobiste doręczenie prośby do proboszczów powiatu przeworskiego.

Ustalono również, że będzie przeprowadzona zbiórka wśród przedsiębiorców z powiatu przeworskiego i wyznaczono odpowiedzialnych.

Gmina Zarzecze- Wiktor Koba

Gmina Kańczuga- Łukasz Skóra

Gmina Tryńcza, Sieniawa, Adamówka- Stanisław Wielgos, Zofia Nowak

Gmina Przeworsk- Tomasz Kojder, Michał Sydor

Na koniec  Prezes Stanisław Wielgos uzasadnił potrzebę zamieszczania informacji na stronie internetowej Fundacji WZRASTANIE.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 27.11.2019

Do najważniejszych problemów omówionych na niniejszym spotkaniu należały sprawy organizacyjno – techniczne:

 1. ustalenie sposobu przechowywania dokumentów i zasady korzystania z biura stowarzyszenia
 2. wykonanie tablic informacyjnych na zewnątrz budynku oraz drzwi wewnętrznych do pomieszczenie służbowego
 3. zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia
 4. podsumowanie działań związanych z publiczną zbiórką pieniężną w poszczególnych parafiach
 5. przygotowanie danych do projektu ROPS

Prezes Zarządu poinformował, że na ukończeniu jest wniosek inwestycyjny do MPiPS na zadanie inwestycyjne „Belweder” z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Wnioskodawcą jest fundacja WZRASTANIE natomiast Stowarzyszenie pełni rolę wspomagającą.

Jednocześnie dodał, że wniosek złożony do MRiPS przez Starosto Powiatowe na tym etapie uzyskał odmowę finansowania. Przyczyną odmowy było przyszłe powierzenie prowadzenia CUOM organizacji pozarządowej. Na takie rozwiązanie nie ma zgody Starostwa, który musiał by tworzyć jednostkę specjalną.                                               

Podkreślił, że trwają również analizy możliwości wnioskowania do ROPS Rzeszów o alternatywne wsparcie dla planowanych inwestycji.

Na koniec ustalono, że następne spotkanie zostanie zorganizowanego przekazaniu do Stowarzyszenia kolejnych zbiórek pieniężnych z poszczególnych parafii.

Sprawozdanie

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

 im. Świętego Jana Pawła II z dnia 11.12.2019

Na zebraniu w tym dniu prezes Zarządu Stowarzyszenia podsumował działania związane z publiczną zbiórką pieniężną w poszczególnych parafiach. Z zestawienia wynika, że w pierwszym terminie tj. 17.11.2019 zebrano z 41% parafii kwotę 17860 złotych.

Ponadto zwrócił  się z wnioskiem o rozpocząć emisję wystąpień do przedsiębiorców z terenu powiatu przewoskiego o wsparcie inwestycji. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne gminy oraz rozprowadzenie pism do zainteresowanych.

Na spotkaniu podsumowano również działania samorządów lokalnych dotyczących wsparcia na rzecz inwestycji „ Belweder”.

Na koniec podjęto Uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących ze zbiorek pieniężnych. Został złożonych wniosek inwestycyjny do MPiPS na zadanie utworzenia CUM w ramach współpracy ze Starostą Powiatu Przeworskiego. Trwają analizy możliwości wnioskowania do ROPS Rzeszów o alternatywne wsparcie dla planowanych inwestycji.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 22.01.2020

Prezes Zarządu przedstawił rozliczenia rachunku bankowego BNP Paribas wg. stanu  na 31.12. 2020 roku.

Wpływy na rachunek bankowy  – 38626,93 złotych,

Wydatki z rachunku bankowego – 30000 złotych dotacja na rzecz Fundacji Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE”

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku -7962,41 złotych

Na różnicę 664,52 złotych składają się obciążenia: z tytułu prowadzenia karty, prowizji od wpłat gotówkowych, usługa wykonania puszek.

Następnie ocenił akcję wspierania biznesu i wypracowanie dalszych wniosków.

Zarząd w tym dniu przyjął plan pracy organów stowarzyszenia na rok 2020, który przedstawia się następująco:

 1. Działania informacyjno-organizacyjne:
 2. Bieżąca aktualizacja strony internetowej z wszystkich podejmowanych wydarzeń. Administrator strony: Wiktor Koba. Opracowujący materiały na stronę www: Sznaj Łucja, Grażyna Kogut.
 3. Promocja w serwisie społecznościowym – facebook jak w pkt 1.
 4. Powołanie organu doradczego pod nazwą „RADA PROGRAMOWA” do współdziałania oraz wypracowania wniosków oraz pomocy w działalności stowarzyszenia.
 5. Organizacja spotkań resortowym /GOPS, Dyrektorzy Szkół, Samorządowcy I i II szczebla/.
 6. Wykonanie spotu reklamowego z obszaru działalności WTZ + planowane inwestycje.
 7. Promocja produktów WTZ.
 8. Działania charytatywne i wolontariat:
 9. Bieżące śledzenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zadanie inwestycyjne związane z przebudową obiektu „BELWEDER”.
 10. Wsparcie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.
 11. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz inwestycji, o której mowa w pkt2 ppkt 1) z wykorzystaniem cegiełek, tablic dla darczyńców.
 12. Kontynuacja wystąpień do przedsiębiorców, jednostek samorządowych i instytucji  o wsparcie finansowe.
 13. Przeprowadzenie akcji o zasięgu ponad lokalnym z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 14. Działalność kulturalna:
 15. Organizacja imprezy charytatywnej.

Na koniec ustalono, że następne spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 29.01.2020 godz. 12.00 z przedstawicielami GOPS, Dyrektorów Szkół Średnich oraz koordynatorów ds. oświaty z poszczególnych gmin. Tematem spotkania będzie wypracowanie działań przygotowawczych do zbiórki pieniężnej na terenie powiatu przeworskiego.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 29.01.2020

W posiedzeniu oprócz członków stowarzyszenia brali udział zaproszeni goście: przedstawiciele GOPS z terenu powiatu przeworskiego oraz Dyrektorzy Szkół Średnich.

W swoim wystąpieniu prezes poinformował o celach i działalności Stowarzyszenia i omówił cele projektu skierowanego do ROPS dla wsparcia robót budowlanych tzw. BELWEDERU – obiektu po byłym szpitalu powiatowym.

Podkreślił, iż inspiracją do wspólnego spotkania jest planowana zbiórka publiczna na wzór akcji przeprowadzanych w powiecie jarosławskim pod hasłem „POLA NADZIEII”. Podobny plan organizacji w powiecie przeworskim służyć może do chociażby częściowego pozyskania środków finansowych na potrzebę inwestycyjną. Zachęca zebranych do rozpowszechniania idei w śród młodzieży szkolnej oraz lokalnego środowiska obywatelskiego.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Fundacji ks. Franciszek Rząsa i zaprosił do współpracy i pomocy w organizacji zbiórki. Podał przykłady aktywności w Jarosławiu. Przedstawiał również inne ciekawe rozwiązania, które są realizowane i wspierane przez Fundację.

Dyrektorzy szkół średnich i przedstawiciele GOPS wyrazili chęć współpracy.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 18.02.2020r.

Spotkanie Zarządu  odbyło się w świetlicy Fundacji „Wzrastanie” . Nadrzędnym celem zebrania była organizacja zbiórki publicznej „ Przeworskie Drogi Miłosierdzia” , która ma się odbyć w dniach 15.04 – 15.05.2020r. Ze względu na krótki czas przygotowań, wszystkie czynności muszą być zintensyfikowane. Na wstępnie prezes  przypomniał  plan pracy na rok 2020r. Skupił się  szczególnie na – powołaniu Rady Programowej jako organu doradczego – wykonaniu folderów z wizualizacją „ Belwederu” – wykonaniu spotu reklamowego o pracy osób niepełnosprawnych.

Ponadto poinformował  o mających odbyć się( wg ustalonego terminarzu) spotkaniach w gminach Zarzecze, Adamówka oraz mieście i gminie Kańczuga.

N a spotkaniu podjęto decyzję, o opracowaniu informacji o zbiórce i opublikowaniu jej w gazetkach samorządowych poszczególnych samorządów powiatu.

Ks. Prof. F. Rząsa poinformował, ze w krótkim czasie TV Rzeszów  będzie realizować program o  naszych działaniach  na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 19.02.2020

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia na dzisiejszym posiedzenia skupili się wokół najważniejszego problemu – Organizacji  dużej publicznej zbiórki pod hasłem „ Przeworskie Drogi Miłosierdzia”.

Na wstępie prezes w krótkich słowach omówił przebieg  spotkań w gminie Zarzecze i Sieniawa –  podobne będą odbywać się w kolejnych gminach, celem pozyskania wolontariuszy do  sprawniejszego przeprowadzenia powyższej akcji na danym teranie. W zebraniach tych udział wzięli władze w.w gmin wraz z Dyrektorami Szkół Podstawowych i GOPS-ów.  Obie Gminy wyraziły chęć pomocy.

Zbiórka publiczna na terenie powiatu przeworskiego, leżajskiego i łańcuckiego, przyjmuje nazwę „Przeworskie drogi miłosierdzia” z planowaną datą na dzień 15.04.2020 do 15.05.2020.

Ks. Prof. Franciszek Rząsa poinformował, że za zgodą Arcybiskupa zostanie przeprowadzona  zbiórka w kościołach na terenie diecezji przemyskiej w środę popielcową na cele przebudowy obiektu dla niepełnosprawnych w Przeworsku.

Zebrani zdecydowali, że symbolem „Przeworskich Dróg Miłosierdzia” będzie  mała, czerwona róża.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 9.10.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry